La biòpsia corial

Es denomina biòpsia de cori l'obtenció de vellositats procedents de l'àrea coriònica de la placenta en desenvolupament. Aquesta s'ha d'efectuar sempre sota control ecogràfic, ja sigui en forma transcervical o transabdominal, mitjançant un catèter o una pinça adequada a l'edat gestacional. Aquesta prova s'ha de realitzar a partir de les 11 setmanes de gestació fins al final de l'embaràs. Si es fa abans de la setmana 10, pot donar lloc a anomalies de les extremitats fetals, micrognàtia i microglòssia. Amb finalitats de diagnòstic prenatal de defectes cromosòmics o malalties hereditaries per alteracions en l'ADN, l'edat gestacional òptima se situa entre les 11-12 setmanes de gestació. A part, les vellositats coriòniques també són un excel·lent material per efectuar estudis moleculars d'ADN i determinacions enzimàtiques. El risc d'avortament per la tècnica és desconegut, ja que en aquest període gestacional es produeixen molts avortaments espontanis, i es desconeix si alguna de les pacients sotmeses a la prova, en el cas de no haver-l'hi efectuat, hagués avortat igualment. Actualment es calcula sobre un 1%.